bedrijfsgeschiedenis
vier generaties

Wij denken
al sinds 1875
aan verpakkingen

Op 1 februari 1875 richtten Robert Brangs en Friedrich Heinrich samen het bedrijf Brangs + Heinrich op in Solingen. Robert Brangs ging al in 1883 met pensioen. Tot op de dag van vandaag is het bedrijf voor het grootste deel in handen van de oprichtende Heinrich-familie. De vierde generatie werkt nu al met een voortdurende inzet voor technisch actuele verpakkingsoplossingen.

Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) voor verkoop en levering door de firma Brangs + Heinrich b.v., Arkansasdreef 32 A, 3565 AR Utrecht

 

Preambule

(1) Onderstaande handelsvoorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige handelsbetrekkingen tussen de firma Brangs + Heinrich b.v., Utrecht, en haar klanten, ook indien vóór en tijdens het sluiten van de overeenkomst niet uitdrukkelijk is verwezen naar de algemene handelsvoorwaarden. Eventuele afwijkende of aanvullende algemene handelsvoorwaarden van de klant worden niet geaccepteerd of erkend. De onderhavige AHV zullen ook deel uitmaken van de overeenkomst indien de firma Brangs + Heinrich b.v. overeenkomsten sluit terwijl zij bekend is met tegenstrijdige bepalingen.

(2) Met klanten wordt in deze AHV uitsluitend gedoeld op:

  • ondernemers, d.w.z. een natuurlijke persoon of rechtspersoon of rechtspersoonlijkheid bezittende personenvennootschappen, die ten tijde van de bestelling van goederen of diensten bij de firma Brangs + Heinrich b.v. handelen in de hoedanigheid van hun beroepsmatige werkzaamheden, namens een bedrijf of als zelfstandige,
  • rechtspersonen krachtens publiekrecht of
  • gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

1. Inhoud en sluiting van de overeenkomst

(1) De opgaven over goederen en diensten ten aanzien van de toestand, maten, kleuren, prijzen e.d. zoals die op het internet op www.brangs-heinrich.com, op de landspecifieke versies van die pagina's of in andere media staan vermeld, zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar niet bindend. Afbeeldingen en foto's dienen slechts ter illustratie. Alleen de inhoud van de productbeschrijvingen is bepalend. De firma Brangs + Heinrich behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor geringe en redelijke productwijzigingen door te voeren. Dit voorbehoud geldt met name ook voor technische afwijkingen en afwijkingen in de vormgeving van beschrijvingen en specificaties in prospectussen, offertes en schriftelijke documenten alsmede voor wijzigingen in de constructie en van materialen als gevolg van technische ontwikkelingen, zonder dat de klant hieraan rechten kan ontlenen. Specificaties met betrekking tot de producten van de firma Brangs + Heinrich b.v. (technische gegevens, maten e.d.) zijn slechts bij benadering en vormen geen gegarandeerde kwaliteit, tenzij een zodanige garantie uitdrukkelijk en schriftelijk is gegeven.

(2) De firma Brangs + Heinrich b.v. behoudt zich uitdrukkelijk de eigendomsrechten en auteursrechten voor op monsters, tekeningen, kostenramingen e.d. - ook in elektronische vorm. Deze mogen niet zonder de toestemming van de firma Brangs + Heinrich b.v. aan derden beschikbaar worden gesteld en dienen op verzoek van de firma Brangs + Heinrich b.v. terstond aan haar te worden teruggegeven.

(3) De weergaven van de goederen en diensten van de firma Brangs + Heinrich b.v. op de hierboven genoemde internetpagina of in andere media vormen geen bindende contractuele offerte. Pas wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst is er sprake van een bindende offerte. Brangs + Heinrich kan de offerte te allen tijde intrekken. De firma Brangs + Heinrich b.v. behoudt zich het recht voor vrijelijk te beslissen over de aanvaarding van de betreffende offerte. Er is pas sprake van een overeenkomst wanneer de firma Brangs + Heinrich b.v. de bestelling heeft geaccepteerd door middel van een opdrachtbevestiging of door levering van de goederen. De opdrachtbevestiging kan worden verstuurd via e-mail. Een e-mailbericht, waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd en dat automatisch is gemaakt en verzonden, geldt niet als opdrachtbevestiging. Indien de klant bij de bestelling geen e-mailadres heeft opgegeven, komt de overeenkomst tot stand bij de levering van de goederen, tenzij de klant op een andere manier een opdrachtbevestiging heeft ontvangen.

2. Inhoud van de overeenkomst / toegestane afwijkingen

(1) Op de overeenkomsten die worden afgesloten met de firma Brangs + Heinrich b.v. betreffende geleverde goederen en diensten zijn uitsluitend de bepalingen betreffende toegestane afwijkingen in de algemene handelsvoorwaarden voor papier en karton van de CEPAC van toepassing. De actuele versie kan worden opgevraagd bij de firma

Brangs + Heinrich b.v. of van de website van Brangs+Heinrich worden gedownload.

 (2) Daarnaast gelden voor de overeenkomsten inzake geleverde goederen en diensten die zijn gesloten met de firma Brangs + Heinrich b.v. uitsluitend de op dat moment geldende test- en evaluatieclausules voor polyethyleenfoliën en daaruit vervaardigde fabricaten, die de vakvereniging Emballage, die als onderdeel van het Gesamtverband der kunststoffverarbeitenden Industrie (overkoepelende vereniging van de kunststofverwerkende industrie; GKV) de belangen behartigt van de Duitse kunststofverpakkingsbranche. De actuele versie kan ook worden opgevraagd bij de firma Brangs+Heinrich b.v. of van de website van Brangs+Heinricvh b.v. worden gedownload.

(3) Bovendien gelden voor de overeenkomsten inzake geleverde goederen en diensten die zijn gesloten met de firma Brangs + Heinrich b.v. uitsluitend de op dat moment actuele normen voor stretch-, luchtkussen- en schuimproducten van het initiatief Pro Stretch en Light & Safe, die ook kunnen worden opgevraagd bij de firma Brangs + Heinrich b.v..of van de website van Brangs+Heinrich b.v. kunnen worden gedownload.

(4) Voor het geleverde volume gelden de bepalingen inzake toegestane afwijkingen onder artikel 5.

3. Leveringen

(1) Afspraken over een bindende levertijd dienen schriftelijk te worden gemaakt. Als uit de overeenkomst of de omstandigheden geen overeengekomen levertijd blijkt, dan geldt in principe dat er een levertijd van ongeveer tien werkdagen is overeengekomen. Voor machines is dit ongeveer 21 werkdagen. De overeengekomen levertijd wordt geacht te zijn nagekomen indien het betreffende product vóór afloop van de vermelde termijn de fabriek heeft verlaten of de firma Brangs + Heinrich b.v. te kennen heeft gegeven dat het product klaar staat voor verzending. Indien de levering moet worden aanvaard, is het tijdstip van de aanvaarding bepalend. Dit geldt echter niet indien aanvaarding van de levering op rechtmatige gronden wordt geweigerd. De firma Brangs + Heinrich b.v. zal de klant per ommegaande informeren indien zij de goederen niet tijdig kan leveren. Tijdige levering veronderstelt dat alle commerciële en technische kwesties tussen de firma Brangs + Heinrich b.v. en de klant zijn opgelost en dat de klant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het overleggen van de vereiste vergunningen, aanbetalingen of aan andere contractuele verplichtingen.

(2) Indien de vertraagde levering de firma Brangs + Heinrich b.v. niet kan worden toegerekend, zoals bijvoorbeeld in het geval van energietekort, problemen bij de invoer, bedrijfs- of verkeersstoringen, stakingen, overmacht of vertraging bij leveranciers, dan wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd. Als de firma Brangs + Heinrich b.v. ook na een redelijke verlengingstermijn niet kan leveren, dan heeft zowel de klant als de firma Brangs + Heinrich b.v. het recht de overeenkomst te ontbinden. De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van de directie.

(3) Als de vertraagde levering aan de firma Brangs + Heinrich b.v. kan worden toegerekend, is de klant van rechtswege gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Als de klant als gevolg van de vertraging schade lijdt, heeft hij het recht een forfaitaire schadevergoeding te eisen. Deze vergoeding bedraagt voor elke volle week dat de vertraging voortduurt 0,5%, maar in totaal maximaal 5% van de waarde van dat deel van de levering dat als gevolg van de vertraging niet tijdig of niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt.

(4) Alle verdergaande aansprakelijkstelling van de firma Brangs + Heinrich b.v. voor een vertraagde levering is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van de directie. De overige wettelijke aanspraken en rechten van de koper waarop hij zich, naast schadevergoeding, kan beroepen indien er sprake is van een vertraagde levering die aan de firma Brangs + Heinrich is toe te rekenen, blijven onverlet.

(5) Als de koper verzuimt het geleverde te aanvaarden, dan heeft de firma Brangs + Heinrich b.v. het recht om vergoeding van de daaruit ontstane schade en bijkomende kosten te eisen. Hetzelfde geldt indien de koper zijn medewerkingsplicht verzaakt en hem dit kan worden

toegerekend. Vanaf het moment dat er sprake is van aanvaardingsverzuim of schuldenaarsverzuim gaat het risico van teloorgang en eventuele achteruitgang van de goederen over op de koper.

(6) Bestellingen voor binnenlandse leveringen met een totale waarde van minder dan € 50,00 zijn te beschouwen als kleine opdrachten, die niet in verhouding staan tot de administratiekosten. Voor deze kleine opdrachten wordt een extra toeslag ter hoogte van € 15,00 in rekening gebracht, vermeerderd met het geldende btw-tarief.

(7) Voor elke bestelling brengt de firma Brangs + Heinrich b.v. bovendien een vast bedrag in rekening voor een transportverzekering en voor de emballage, ter hoogte van € 4,00, vermeerderd met het geldende btw-tarief. Voor zover en indien er echter sprake is van afzonderlijke kosten voor transportverzekeringen en emballage van de goederen, komen deze conform afzonderlijke vermelding ten laste van de klant; deze kosten kunnen hoger uitvallen dan het genoemde vaste bedrag.

(8) De firma Brangs + Heinrich b.v. behoudt zich het recht op deelleveringen voor, voor zover dit voor de klant geen onredelijke consequenties heeft.

(9) De kosten en het risico voor goederen die worden vervoerd per spoor of via een expeditiebedrijf, alsmede die van leveringen naar het buitenland, zijn voor de klant.

(10) Bij aflevering van de goederen aan de persoon voor wie de zending bestemd is, gaan het risico van teloorgang, verlies of achteruitgang van de goederen alsmede het prijsrisico over op de klant.

(11) Levering is af fabriek (firma Brangs + Heinrich b.v.) (conform Incoterms 2010).

4. Terugtreding

De Firma Brangs + Heinrich b.v. behoudt zich het recht voor ook na het sluiten van de overeenkomst de kredietwaardigheid van de klant te controleren en afhankelijk van de uitkomst daarvan de overeenkomst te ontbinden. Het recht op terugtreding uit de overeenkomst wordt ook voorbehouden in het geval dat de goederen voor een periode van ten minste vier weken niet beschikbaar zijn of als er sprake is van foutieve gegevens op grond waarvan de bestelling niet kan worden uitgevoerd.

5. Productaansprakelijkheid / Garantie

(1) De koper kan alleen aanspraak maken op de garantie indien de koper heeft voldaan aan zijn onderzoeks- en meldingsplicht. De klant dient het product terstond na ontvangst te inspecteren. Zichtbare gebreken dienen binnen een week na ontvangst van het product of - indien het gebrek pas later aan het licht komt - binnen een week na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan de firma Brangs + Heinrich. Als dit wordt nagelaten, wordt het product geacht te zijn goedgekeurd.

(2) Leveringen waarvan de toestand, de kwaliteit, het gewicht, de zuiverheid, de kleur en overige eigenschappen geringe afwijkingen vertonen, worden ondanks de afwijking geacht deugdelijke leveringen te zijn, waarmee de firma Brangs + Heinrich heeft voldaan aan haar leveringsplicht, tenzij anders is overeengekomen. De firma Brangs + Heinrich wordt geacht de levering conform de overeenkomst te hebben verricht indien afwijkingen met betrekking tot het geleverde niet vallen buiten de in de branche geldende toegestane afwijkingen.

(a) De volgende afwijkingen van de geleverde hoeveelheid bij emballagematerialen die in kg worden besteld en/of gefactureerd, dienen als gering te worden aangemerkt:

Bij bestellingen van hoeveelheden minder dan 1000 kg: afwijking tot 20%,

Bij bestellingen van hoeveelheden van 1000 kg t/m 2000 kg: afwijkingen tot 15%,

Bij bestellingen van hoeveelheden van meer dan 2000 kg: afwijkingen tot 10%.

(b) Evenzo worden in het geval van factureringen van geleverde hoeveelheden in de maateenheden vierkante meter, rollen, stuks, liter, riemen of andere eenheden de volgende afwijkingen als gering aangemerkt:

Bij bestellingen van hoeveelheden van minder dan 1000 eenheden van de betreffende maat: afwijking tot 20%,

Bij bestellingen van hoeveelheden van 1000 t/m 2000 eenheden van de betreffende maat: afwijking tot 15%,

Bij bestellingen van hoeveelheden van meer dan 2.000 eenheden van de betreffende maat: afwijkingen tot 10%.

(3) De firma Brangs + Heinrich draagt geen verantwoordelijkheid indien de geleverde goederen niet geschikt zijn voor bepaalde doeleinden. Als de goederen niet bestand zijn tegen verkeerd gebruik door de koper, dan vormt dit geen grond voor klachten over de goederen of aanspraken op schadevergoeding. Toezending van monsters vormt geen garantie voor een bijzondere eigenschap.

(4) De firma Brangs + Heinrich is in het geval van gegronde klachten van de koper in eerste instantie verplicht om haar verplichtingen alsnog na te komen. Als de koper de firma in kennis stelt van de klachten, kan hij daarmee in eerste instantie zijn rechten om de overeenkomst op te zeggen of een verlaging van de koopprijs te eisen niet doen gelden, tenzij de firma Brangs + Heinrich wettelijk gezien het recht heeft te weigeren om haar verplichtingen alsnog na te komen. De koper dient de firma Brangs + Heinrich een billijke termijn te stellen waarbinnen zij haar verplichtingen alsnog kan nakomen. Deze nakoming kan naar keuze van de koper bestaan uit het verhelpen van het gebrek (achteraf verbeteren) of uit het leveren van nieuwe goederen. De firma Brangs + Heinrich draagt in het geval dat het gebrek wordt verholpen de te maken kosten, voor zover deze niet hoger worden doordat het voorwerp van de overeenkomst zich op een andere plaats bevindt dan op de plaats van uitvoering. Als het niet is gelukt de verplichtingen alsnog na te komen, kan de koper naar eigen keuze vermindering van de koopprijs eisen of zich uit de overeenkomst terugtrekken. Het alsnog nakomen van de verplichtingen wordt geacht te zijn mislukt na de tweede vergeefse poging, indien gezien het voorwerp van de overeenkomst geen succes te verwachten valt van verdere redelijke pogingen tot nakoming en dit niet van de koper mag worden verwacht. De koper kan pas aanspraak maken op schadevergoeding onder de volgende voorwaarden vanwege het gebrek indien het niet is gelukt om de verplichting alsnog na te komen. Dit laat het recht van de koper om verdergaande aanspraken op schadevergoeding te maken onder de volgende voorwaarden onverlet.

 (5) De garantieaanspraken van de koper vervallen een jaar na aflevering van de goederen bij de koper, tenzij de firma Brangs + Heinrich b.v. het gebrek opzettelijk heeft verzwegen.

(6) Indien de koper de nieuw vervaardigde artikelen van de firma Brangs + Heinrich b.v. doorverkoopt als consumptiegoederen, is verhaal op Brangs + Heinrich b.v. uitgesloten indien de koper zijn onderzoeks- en meldingsplicht niet op correcte wijze is nagekomen, indien hij de koper buitengewone garanties heeft gegeven of andere reclame-uitingen tegenover de koper heeft gedaan die niet afkomstig zijn van de firma Brangs + Heinrich b.v., of indien hij garantie heeft aanvaard die de wettelijke verplichtingen overstijgt.

(7) De koper is verplicht aan de verkoper de koopwaar waarop de klacht betrekking heeft, of een monster daarvan ter beschikking te stellen zodat de klacht kan worden getoetst. Bij toerekenbare weigering vervalt de garantie.

(8) De geleverde artikelen worden in principe niet door de firma Brangs + Heinrich b.v. geassembleerd. De koper dient bij eventuele assemblagewerkzaamheden de betreffende gebruikershandleiding te raadplegen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de bijgeleverde montagehandleiding ligt uitsluitend bij de betreffende fabrikant.

6. Leveringsketen
Voor koopovereenkomsten, die van de zijde van de koper gezien van een keten deel uitmaken (volgens §§ 445a, 445b, 478 BGB (leveranciersrecht), gelden uitsluitend de wettelijke bepalingen. Dit geldt ook voor regelingen m.b.t.onderzoek en reclamaties (§§ 377, 381 HGB) alsmede verdelingen van bewijslast.

7. Aansprakelijkheid

(1) Onafhankelijk van de hieronder genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen is de firma Brangs + Heinrich b.v. aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen voor overlijden, lichamelijk letsel en gezondheidsschade als gevolg van nalatigheid of opzettelijk verzuim door de firma Brangs + Heinrich b.v., haar wettelijke vertegenwoordiger of hulppersonen, alsmede voor schade waarvoor de firma aansprakelijk is volgens het Produkthaftungsgesetz (de Duitse Wet productaansprakelijkheid). Voor schade die niet valt onder zin 1 en die het gevolg is van opzettelijke schending van de overeenkomst of grove nalatigheid van haar directie, is de firma Brangs + Heinrich b.v. aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(2) De aansprakelijkheid van de firma Brangs + Heinrich b.v. is beperkt tot te voorziene, typische schade, voor zover de firma Brangs + Heinrich b.v., haar wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen niet met opzet hebben gehandeld. In de mate waarin de firma Brangs +

Heinrich b.v. voor de goederen of delen daarvan een garantie heeft gegeven ten aanzien van kwaliteit en/of houdbaarheid, is zij tevens aansprakelijk binnen de grenzen van deze garantie. Voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van de gegarandeerde kwaliteit of houdbaarheid, maar die niet rechtstreeks op of aan de goederen ontstaat, is de firma echter alleen aansprakelijk voor zover het risico van dergelijke schade onmiskenbaar valt onder de kwaliteits- of houdbaarheidsgarantie.

(3) De firma Brangs + Heinrich b.v. is aansprakelijk voor schade die door haar zelf is veroorzaakt door opzettelijk of uit nalatigheid tekort te schieten in haar contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in ieder geval nodig is om op correcte wijze uitvoering te geven aan de overeenkomst en waarvan de koper mag verwachten dat deze worden nagekomen. De firma is echter alleen aansprakelijk voor zover de schade typisch verband houdt met de overeenkomst en te voorzien is.

(4) Een verdergaande aansprakelijkheid is zonder inachtneming van het juridische karakter van de aanspraak uitgesloten. Dit geldt met name ook voor strafrechtelijke aanspraken of aanspraken op vergoeding van vergeefse inspanningen in plaats van de prestatie; dit laat de aansprakelijkheid van de firma Brangs + Heinrich b.v. conform artikel 2 van deze bepalingen (Leveringen) onverlet. Voor zover de aansprakelijkheid van de firma Brangs + Heinrich b.v. uitgesloten of beperkt is, geldt dit eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar personeel, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

(5) De aanspraken op schadevergoeding die de koper op grond van een gebrek kan maken, vervallen een jaar na aflevering van de goederen. Dit geldt niet in geval van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade veroorzaakt door de firma Brangs + Heinrich b.v., haar wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen, of indien de directie van de firma Brangs + Heinrich b.v. in haar handelen grove nalatigheid kan worden verweten.

8. Aansprakelijkheidsbeperking - Exoneratieclausule

(1) Voor zover wij aansprakelijk zijn voor schade aan de verpakte goederen of voor vermogensschade, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering. De dekkingssom voor materiële schade aan verpakte goederen bedraagt 500.000 euro per schadegeval. Vermogensschade tot 50.000 euro is meeverzekerd. Voor persoonlijke en materiële schade is een dekkingssom beschikbaar van 5.000.000 euro per gebeurtenis. Nadere informatie hierover kan bij ons worden opgevraagd.

(2) Met inachtneming van de regeling in artikel 1 staat het de opdrachtgever vrij vanwege het bijzondere risico een uitgebreidere verzekeringsdekking te verlangen. Wij zullen ons hiervoor inspannen, maar kunnen gelet op de kenmerken van de verzekeringsmarkt nergens voor instaan. Voor zover het ons mogelijk is om, indien de opdrachtgever ons hiertoe schriftelijk opdracht geeft, een uitgebreidere verzekering ten gunste van de opdrachtgever af te sluiten, is de opdrachtgever verplicht de extra premie te betalen.

(3) De koper is verplicht de geschiktheid van de goederen voor het beoogde gebruik zelf te controleren.

 (4) De aansprakelijkheidsbeperking zoals bedoeld in artikel 1 is ook van toepassing op aanspraken op schadevergoeding wegens het ontbreken van de gegarandeerde eigenschappen van de emballage evenals bij een uit nalatigheid tekortschieten van kardinale plichten.

9. Kosten voor ontwerpen, tekeningen, clichés en drukwalsen

Ontwerpen, monsters, tekeningen en clichés worden bij de eerste levering in rekening gebracht en zijn meteen opeisbaar en te betalen. Deze blijven in alle gevallen eigendom van de firma Brangs + Heinrich b.v.. De firma heeft het recht de ontwerpen, monsters, tekeningen of clichés te vernietigen, indien in verband hiermee binnen 2 jaar geen bestelling is geplaatst.

10. Auteursrecht

De firma Brangs + Heinrich b.v. heeft het auteurs- en gebruiksrecht op de door ons vervaardigde ontwerpen, monsters, tekeningen en clichés. De gebruiksrechten kunnen worden overgedragen tegen een speciaal overeen te komen vergoeding. Als de koper deze al bij het verstrekken van de opdracht koopt, dan is het aan de koper om deze te laten registreren als gebruiksmonster. Bij uitvoering van een opdracht overeenkomstig de specificaties en wensen van de koper is elke garantie door de firma Brangs + Heinrich b.v. met betrekking tot de

rechten van derden en eventuele overheidsvoorschriften uitgesloten; de koper dient de firma Brangs + Heinrich b.v. in voorkomende gevallen te vrijwaren van alle gevolgen die voortvloeien uit de rechten van derden.

11. Facturering en betalingsvoorwaarden

(1) De klant ontvangt de goederen onder de alsdan geldende leveringsvoorwaarden van de firma Brangs + Heinrich b.v. op rekening. De facturering vindt plaats bij levering. Bij eerste opdrachten behoudt de firma Brangs + Heinrich b.v. zich het recht voor slechts onder rembours of bij vooruitbetaling te leveren. Als een opdracht in meerdere deelleveringen wordt geleverd, wordt elke levering apart afgerekend. Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen exclusief verzendkosten en wettelijke btw. Tevens is paragraaf 3, lid 6 en lid van toepassing.

(2) De door de firma Brangs + Heinrich b.v. vermelde prijzen zijn volledig netto af fabriek. Betaling dient binnen 30 dagen na facturering plaats te vinden. In principe moeten de goederen tegen de vermelde prijzen worden betaald binnen 14 dagen met 2% contantkorting. Kortingen voor contante betalingen worden alleen verstrekt indien de koper niet achterloopt met betalingen voor eerdere leveringen. Deze betalingsvoorwaarden gelden alleen voor zover met de koper schriftelijk geen afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen.

(3) Bij betalingen met wissels komen de discontokosten ten laste van de koper. Betalingen door middel van zogeheten cheque-wisselprocedures moeten altijd speciaal worden overeengekomen. Betaling per wissel wordt niet als contante betaling aangemerkt en geeft geen recht op contantkorting. Wissels worden voor rekening van de koper zo voordelig mogelijk afgerekend. De koper draagt de discontokosten en overige kosten. Bij betaling na de vervaldag wordt onder voorbehoud van de uitoefening van verdergaande rechten, met name van vertragingsschade, rente ter hoogte van het wettelijke rentetarief van 8 procentpunten boven de op dat moment geldende basisrentevoet van de Europese Centrale Bank in rekening gebracht, voor zover de leverancier geen hogere schade aantoont. Aan de koper blijft het recht voorbehouden om aan te tonen dat de schade lager is. De vorderingen van de verkoper komen, ongeacht de looptijd van eventueel opgenomen en bijgeschreven wissels, terstond te vervallen indien niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan en er feiten bekend worden waaruit kan worden opgemaakt dat de vermogenspositie van de koper wezenlijk is verslechterd. In het laatste geval heeft de firma Brangs + Heinrich b.v. het recht verdere leveringen afhankelijk te maken van een vooruitbetaling of het stellen van zekerheden.

12. Compensatie, inhoudingsrecht

Compensatie en de geldendmaking van inhoudingsrechten door de klant zijn uitgesloten, tenzij de tegenvordering onbetwist is of rechtens is vastgesteld.

13. Eigendomsvoorbehoud

(1) De geleverde goederen blijven - voor zover het goederen betreft die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd - eigendom van de firma Brangs + Heinrich b.v. totdat alle vorderingen, inclusief alle saldovorderingen uit een rekening-courant, die de firma Brangs + Heinrich b.v. jegens de koper op dat moment of in de toekomst kan doen gelden, zijn voldaan. In het geval dat de koper in strijd handelt met de overeenkomst, bijv. bij te late betaling, heeft de firma Brangs + Heinrich b.v., na het stellen van een redelijke termijn, het recht om de onder voorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Als de firma Brangs + Heinrich b.v. de onder voorbehoud geleverde goederen terugneemt, dan is daarmee de overeenkomst ontbonden. Als de firma Brangs + Heinrich b.v. beslag legt op de onder voorbehoud geleverde goederen, dan is daarmee de overeenkomst ontbonden. De firma Brangs + Heinrich b.v. heeft het recht de onder voorbehoud geleverde goederen na terugname te gebruiken. Na aftrek van een redelijk bedrag voor de gebruikskosten dienen de opbrengsten uit het gebruik te worden verrekend met de bedragen die de koper aan de firma Brangs + Heinrich b.v. is verschuldigd.

(2) De koper dient de onder voorbehoud geleverde goederen met zorg te behandelen en ze op eigen kosten voldoende tegen de nieuwwaarde te verzekeren tegen brandschade, waterschade en diefstal. De vereiste onderhouds- en inspectiewerkzaamheden dienen door de koper tijdig en op eigen kosten te worden uitgevoerd.

(3) De koper heeft het recht de onder voorbehoud geleverde goederen op correcte wijze commercieel te verkopen en/of te gebruiken zolang hij geen betalingsachterstand heeft. De koper mag de onder

voorbehoud verkochte goederen niet verpanden of als zekerheid overdragen. De koper draagt vorderingen die ontstaan uit de wederverkoop of een andere rechtsgrond (verzekering, onrechtmatige daad) met betrekking tot de onder voorbehoud geleverde goederen (inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant) nu reeds als zekerheid in hun volle omvang over op de firma Brangs + Heinrich b.v.. De firma Brangs + Heinrich b.v. aanvaardt de overdracht bij deze. De firma Brangs + Heinrich b.v. machtigt de koper herroepelijk om de vorderingen die zijn overgedragen aan de firma Brangs + Heinrich b.v. voor eigen rekening en op eigen naam te innen. De incassomachtiging kan op elk moment worden ingetrokken indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet op correcte wijze nakomt. Tot overdracht van deze vordering is de koper evenmin bevoegd ter inning van de vordering door middel van factoring, tenzij de factor daarbij tegelijkertijd wordt verplicht om, zolang er nog vorderingen van de firma Brangs + Heinrich b.v. jegens de koper bestaan, de tegenprestatie ten bedrage van de vorderingen direct aan de firma Brangs + Heinrich b.v. te doen toekomen.

(4) In alle gevallen worden de onder voorbehoud verkochte goederen door de koper voor de firma Brangs + Heinrich b.v. verwerkt. Voor zover de onder voorbehoud verkochte goederen worden verwerkt met andere goederen die de firma Brangs + Heinrich b.v. niet toebehoren, wordt de firma mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de onder voorbehoud geleverde goederen (totale bedrag van de factuur inclusief btw) tot de andere verwerkte zaken op het moment van de verwerking. Voor de uit de verwerking ontstane nieuwe zaak geldt hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde goederen. In het geval van onscheidbare vermenging van de onder voorbehoud verkochte goederen met andere goederen die de firma Brangs + Heinrich b.v. niet toebehoren, wordt de firma mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de onder voorbehoud geleverde goederen (totale bedrag van de factuur inclusief btw) tot de andere verwerkte zaken op het moment van de vermenging. Indien de zaak van de koper als gevolg van de vermenging is aan te merken als hoofdbestanddeel, dan komen de koper en de firma Brangs + Heinrich b.v. overeen dat de koper de mede-eigendom van deze zaak in evenredige mate overdraagt aan de firma Brangs + Heinrich b.v.. De firma Brangs + Heinrich b.v. aanvaardt bij deze de overdracht. De koper houdt de aldus ontstane exclusieve eigendom of mede-eigendom van de firma Brangs + Heinrich b.v. van een zaak voor de firma in bewaring.

(5) In het geval dat derden zich toegang verschaffen tot de onder voorbehoud geleverde goederen, met name bij beslagleggingen, zal de koper erop wijzen dat deze het eigendom zijn van de firma Brangs + Heinrich b.v. en zal hij de firma Brangs + Heinrich b.v. terstond informeren, zodat zij haar eigendomsrechten kan doen gelden. Voor zover de derde niet in staat is de gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die in verband hiermee ontstaan aan de firma Brangs + Heinrich b.v. te vergoeden, is de koper hiervoor aansprakelijk.

(6) De firma Brangs + Heinrich b.v. is verplicht de zekerheden waarop zij recht heeft, niet eerder vrij te geven dan en in zoverre vrij te geven wanneer de realiseerbare waarde van de verleende zekerheden de vorderingen waarvoor zekerheid moet worden gesteld met meer dan 10% overschrijdt. Daarbij heeft de firma Brangs + Heinrich b.v. de keuze welke zekerheden worden vrijgegeven.

14. Gegevensbescherming

(1) De firma Brangs + Heinrich b.v. heeft het recht om alle gegevens die betrekking hebben op de zakelijke relatie met de klant, met inachtneming van de wettelijke bepalingen omtrent gegevensbescherming te verwerken en op te slaan. Daarbij horen ook gegevens over het goederen- en betalingsverkeer met de koper.

(2) De firma Brangs + Heinrich b.v. houdt zich met betrekking tot eventuele persoonlijke gegevens aan alle bepalingen van het Bundesdatenschutzgesetz (Duitse federale Wet op gegevensbescherming).

(3) De firma Brangs + Heinrich b.v. behoudt zich het recht voor om bij commerciële inlichtingenbureaus en kredietregistratiebureaus informatie over de kredietwaardigheid van de klant in te winnen.

15. Overige bepalingen

(1) De plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbank voor leveringen en betalingen (inclusief rechtsvorderingen inzake cheques en wissels) evenals alle geschillen die ontstaan tussen de koper en de firma Brangs + Heinrich b.v. uit koopovereenkomsten is de zetel van de firma Brangs + Heinrich b.v.. De firma Brangs + Heinrich b.v. heeft echter het recht naar eigen goeddunken een rechtsvordering in te stellen in de plaats waar de klant gevestigd is.

(3) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten, ook indien de leveringen direct worden verzorgd door een buitenlandse leverancier die aan de verkoper is gelieerd. De taal van de overeenkomst is de Duitse taal.

(4) Voor de interpretatie van handelsclausules zijn de internationale leveringsvoorwaarden in de meest actuele versie bepalend.

(5) Indien er in deze algemene handelsvoorwaarden bepalingen zijn opgenomen die ongeldig blijken, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet laten.

 

De directie

Versie d.d. november 2019