Ons bedrijf
is
klimaatneutraal

Door onze bedrijfsemissies te compenseren, verbinden wij ons ertoe het klimaat te beschermen en onderstrepen wij ons betrokkenheid voor duurzaamheid. Ons bedrijf is sinds augustus 2021 klimaatneutraal.
NAAST HET VERMIJDEN EN VERMINDEREN VAN CO2-EMISSIES
COMPENSATIE VAN ONVERMIJDELIJKE BEDRIJFSEMISSIES
COMPENSATIE OF DEELNAME AAN KLIMAATBESCHERMINGSPROJECTEN IS EEN BELANGRIJKE STAP
NAAR HOLISTISCHE KLIMAATBESCHERMING.

KLIMAATNEUTRAAL MET CLIMATEPARTNER

De noodzakelijke transparantie over de compensatie van onze CO2-uitstoot en onze betrokkenheid bij nationale en internationale klimaatbeschermingsprojecten wordt bevestigd door het label " "ClimatePartner-bedrijf"* en ons certificaat met ID-nummer van ClimatePartner.

*Klimaatneutraliteit voor bedrijven omvat directe emissies die binnen het bedrijf worden veroorzaakt (opwekking van elektriciteit en warmte, wagenpark, vluchtige gassen) en indirecte emissies die worden veroorzaakt door aangekochte energie, zakenreizen en reizen van werknemers. Andere indirecte emissies die buiten het bedrijf ontstaan bij de productie van grondstoffen en halffabricaten, de externe logistiek en het gebruik en de verwijdering van producten of andere processen vallen niet onder klimaatneutraliteit.

 

MAAR HOE WORDT EEN BEDRIJF KLIMAATNEUTRAAL?

Het kan gedaan worden in 3 stappen:

1. bepaling van CO2-emissies

Samen met ClimatePartner hebben we de CO2-uitstoot van ons bedrijf geregistreerd en de Corporate Carbon Footprint (CCF) opgesteld: van verwarming en energie tot vervoer van werknemers, zakenreizen en kantoorbenodigdheden. Wij hebben ook de grondstoffen, de verpakking, de logistiek en de verwijdering van onze producten berekend.

2. vermijden en verminderen

Waar mogelijk zullen wij in de toekomst CO2-emissies vermijden en verminderen. Daartoe zullen in de komende periode mogelijke besparingen worden onderzocht en zal onze CCF regelmatig worden bijgewerkt. Dit zal ons een overzicht geven van het succes van onze maatregelen.

3. compensatie van CO2-emissies

Wij compenseren alle onvermijdelijke CO2 -emissies die door ons bedrijf worden veroorzaakt in gelijke hoeveelheden door een klimaatbeschermingsproject te steunen. Dit is precies waarom wij een klimaatneutraal bedrijf zijn en zelfs van plan zijn om onze klanten in de toekomst klimaatneutrale producten aan te bieden.

ONS KLIMAATBESCHERMINGSPROJECT

Om onze CO2-uitstoot te compenseren, ondersteunen we een erkend en gecertificeerd klimaatbeschermingsproject:

 

Voor meer groene energie in Afrika

Het Afrikaanse continent staat voor veel uitdagingen op sociaal, economisch, gezondheids- en milieugebied. De overgang naar een energiesysteem op basis van hernieuwbare bronnen zoals wind, zon of waterkracht is de sleutel tot duurzame ontwikkeling om deze uitdagingen aan te pakken. Vooral om de effecten van klimaatverandering te beperken en iedereen toegang te geven tot schone en betaalbare energie. Afrika kan zijn vraag naar energie de komende tien jaar verdubbelen en het huidige elektriciteitsnet wordt voornamelijk gevoed door emissie-intensieve energiebronnen zoals steenkool. We moeten een einde maken aan de "verslaving aan fossiele brandstoffen", zoals secretaris-generaal Guterres van de VN het formuleert, om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen, vooral in de energiesector. Het is daarom cruciaal om de ontwikkeling van duurzame energie te bevorderen. Op het Afrikaanse continent kan deze verandering helpen een einde te maken aan de energiearmoede, de netwerken te stabiliseren en de energieafhankelijkheid te verminderen

 

WAT BETEKENT EIGENLIJK...?

KLIMAATNEUTRALITEIT

Wie klimaatneutrale producten koopt, levert een concrete bijdrage aan de bescherming van het klimaat.
Het Climate Partner Label garandeert de klimaatneutraliteit van het gelabelde
bedrijf, product of dienst. Alle CO2-emissies die onvermijdelijk in de procesketen
worden berekend en gecompenseerd door erkende gecompenseerd door erkende
klimaatbeschermingsprojecten.
Op die manier kan de consument gemakkelijk kiezen voor klimaatbescherming: via
klimaatneutrale aanbiedingen, van drukwerk tot hotelaccommodatie, klimaatneutraal
voedsel neutraal voedsel, verpakkingsmateriaal en kantoorpapier tot klimaatneutrale
evenementen.


KLIMAATNEUTRAAL

Klimaatneutrale bedrijven, processen en producten zijn die waarvan de broeikasgasemissie
zijn berekend en gecompenseerd door ondersteuning van internationaal erkende projecten.
Compensatie van broeikasgasemissies is een belangrijke stap in de holistische klimaatbescherming,
naast vermijding en vermindering.


KLIMAATBESCHERMINGSPROJECT

Klimaatbeschermingsprojecten zorgen aantoonbaar voor minder broeikasgassen,
bijvoorbeeld door bosbescherming, herbebossing of de uitbreiding van hernieuwbare
energiebronnen. Bovendien vragen klimaatprojecten de duurzame ontwikkeling in de
projectlanden bevorderen, bijvoorbeeld door bijvoorbeeld de voorziening van schoon
drinkwater te verbeteren, of door de ontwikkeling van lokale infrastructuren, het scheppen
van werkgelegenheid of het behoud van de biodiversiteit. Klimaatbeschermingsprojecten
moeten aan vier criteria voldoen om als zodanig erkend en gecertificeerd te worden:
toegevoegde waarde, uitsluiting van dubbeltelling, permanentie en regelmatige verificatie
door een onafhankelijke derde partij.

 


CCF - CARBON FOOTPRINT VAN DE ONDERNEMING

De CCF is de CO2-balans van een bedrijf. Bij het berekenen ervan, moeten we met
Climate Partner volgens het Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting en
rapportagestandaard. Met Climate Partner worden emissies gerapporteerd volgens
scope 1 tot 3, afhankelijk van de vraag of ze rechtstreeks in het bedrijf worden
geproduceerd (scope 1) of door of via aangekochte energie (scope 2) of indirecte
emissies van upstream en downstream, zoals grondstoffen, logistiek,
afvalverwijdering, enzovoort (scope 3). cf. PCF


PCF - PRODUCT CARBON FOOTPRINT

Een PCF is de CO2-balans van een product. De basis voor de berekening is de
Greenhouse Gas Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard,
waarin duidelijke criteria hiervoor worden vastgesteld. De levenscyclus van een
product is gewoonlijk van productie en logistiek tot de gebruiksfase en verwijdering
(cradle to cradle). cf. CCF


SDG’S - SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

De SDG's (Sustainable Development Goals) verwijzen naar 17 doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling. Zij bevatten een dringende oproep tot actie voor alle landen
ontwikkelde en ontwikkelingslanden) om in mondiaal partnerschap op te treden. Ze
komen voort uit de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, van alle lidstaten van de
van de Verenigde Naties. De agenda is bedoeld als een gemeenschappelijke blauwdruk
voor vrede en welvaart voor mensen en de planeet zelf - nu en in de toekomst. De SDG's
bouwen voort op tientallen jaren werk door landen en de VN, waaronder het
VN-departement voor Economische en Sociale Zaken.


CO2-EQUIVALENTEN

Bij de berekening van CCF's en PCF's worden alle relevante broeikasgassen
overeenkomstig het Protocol van Kyoto meegerekend.broeikasgassen zijn opgenomen:
koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide ("lachgas", N2O),
fluorkoolwaterstoffen (HFK's/HFC's), perfluorkoolstoffen (HFK's/PFK's), zwavelhexafluoride
(SF6) en stikstoftrifluoride (NF3). Aangezien deze gassen elk een verschillend effect
hebben op het broeikasgaseffect hebben en gedurende verschillende perioden in de
atmosfeer blijven, zijn zij omgezet in zogenaamde CO2-equivalenten. Kortom, men
spreekt dus van CO2-balans of carbon footprint.


OVEREENKOMST VAN PARIJS

Overeenkomst van Parijs inzake klimaatbescherming.
In 2015 beloofden 196 landen de opwarming van de aarde te beperken, vanaf 2020
verplicht. Sindsdien, voor de eerste keer, trekken alle naties van de wereld de handen
ineenslaan om de opwarming van de aarde tegen te gaan - geïndustrialiseerde landen,
opkomende landen en ontwikkelingslanden. ontwikkelingslanden. Wij achten drie
doelstellingen van de overeenkomst van bijzonder belang: het beperken van opwarming
van de aarde tot maximaal 1,5 graden, een klimaatneutrale wereldeconomie van vanaf
2050 en bindende reductiedoelstellingen om de vijf jaar.


PROTOCOL VAN KYOTO

Op 11 december 1997 hebben de Verenigde Naties in Kyoto, Japan, een Aanvullend
Protocol bij het Raamverdrag afgesloten inzake klimaatverandering (UNFCCC).
De overeenkomst is ondertekend door 193 staten en stelt voor het eerst bindende
doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen in de geïndustrialiseerde landen.
De deelnemende geïndustrialiseerde landen verbinden zich ertoe hun jaarlijkse
broeikasgas-emissies met gespecificeerde niveaus te verlagen, bijvoorbeeld met een
gemiddelde van 5,2 procent ten opzichte van 1990 in de eerste verbintenisperiode van
2008 tot 2012. Bovendien is de overeenkomst erop gericht ontwikkelingslanden en pasv geïndustrialiseerde landen in staat te stellen duurzame ontwikkeling mogelijk te maken.


GREEN DEAL VAN DE EU

De EU wil vanaf 2050 klimaatneutraal zijn.
De Europese Green Deal is een stappenplan met als doel te komen tot een duurzame
EU-economie. Dit doel moet worden bereikt worden door uitdagingen op het klimaat- en
milieubeleid op alle beleidsterreinen als kansen te zien. In het bijzonder 2050, de
stimulering van de economie door milieuvriendelijke technologieën, de economie door
milieuvriendelijke technologieën, het creëren van een duurzame industrie en duurzaam
vervoer en terugdringing van de vervuiling. De Europese Green Deal omvat een actieplan,
om een rechtvaardige en inclusieve overgang te verzekeren.


EUROPESE KLIMAATWETGEVING

Het voorstel voor de eerste Europese klimaatwet beoogt de verankering in de wet van de
doelstelling die is geformuleerd in de Europese Green Deal (EU Green Deal) in wetgeving
om te zetten: De Europese economie en samenleving moeten tegen 2050 klimaatneutraal
zijn. Met de Europese klimaatveranderingswet stelt broeikasgasneutraliteit tegen 2050 voor
als juridisch bindende doelstelling. De EU-instellingen en de lidstaten moeten verplicht zijn
de nodige maatregelen te nemen om dit doel te bereiken. De klimaatveranderingswet bevat
maatregelen om de vooruitgang te volgen en de economische maatregelen
dienovereenkomstig aan te passen. (Status mei 2021)


GREENHOUSE GAS PROTOCOL

Het GHG-protocol is een internationaal erkende standaard voor de boekhouding van
ondernemingen van bedrijfsemissies. Het is ontwikkeld door het World Resources
Institute (WRI) en de de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
Bij het opstellen van een carbon footprint van het bedrijf en de bijbehorende rapportage
moeten vijf basisbeginselen in acht worden genomen: relevantie, volledigheid,
consistentie, nauwkeurigheid en transparantie.