bedrijfsgeschiedenis
vier generaties

Wij denken
al sinds 1875
aan verpakkingen

Op 1 februari 1875 richtten Robert Brangs en Friedrich Heinrich samen het bedrijf Brangs + Heinrich op in Solingen. Robert Brangs ging al in 1883 met pensioen. Tot op de dag van vandaag is het bedrijf voor het grootste deel in handen van de oprichtende Heinrich-familie. De vierde generatie werkt nu al met een voortdurende inzet voor technisch actuele verpakkingsoplossingen.

Privacyverklaring Brangs + Heinrich GmbH

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke informatie is alle informatie die u persoonlijk identificeert. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens, die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door u die aan ons door te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over de bescherming van gegevens. Bovendien heeft u het recht om een beroep te doen op de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, te verzoeken om beperking van uw persoonlijke gegevens. Zie voor meer informatie de verklaring inzake gegevensbescherming onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analyse-instrumenten en -instrumenten van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en uw opt-out keuzes kunt u vinden in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kunnen IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatie-informatie, contractinformatie, contactgegevens, namen, namen, webpaginaweergaven en andere informatie die door een website wordt gegenereerd zijn.

De gastheer wordt ingezet voor de uitvoering van de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn verplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om te garanderen dat de verwerking in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming wordt uitgevoerd, hebben wij met onze hoster een overeenkomst voor de verwerking van de bestelling gesloten.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor de bescherming van gegevens en deze uitleg over de bescherming van gegevens.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit Privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) kwetsbaarheden in de beveiliging kan opleveren. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Toelichting bij de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Brangs + Heinrich GmbH
Felder Strasse 79-81
42651 Solingen
Germany

Telefoon: +49 (0) 212 2403 0
E-Mail: info@brangs-heinrich.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Statutaire functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming voor ons bedrijf aangesteld.

sicdata Unternehmensberatung
Tobias Erdmann
Schlachthofstraße 23a
42651 Solingen

Telefon: +49 (0) 212 6598525
E-Mail: erdmann@sicdata.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informeel e-mailbericht aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (artikel 21 van het DSGVO).

ALS DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP KUNST. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN WAARDIG ZIJN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IN HET KADER VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR CONFORM ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op het DSGVO hebben de betrokkenen het recht om beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, werkplaats of vermoedelijke plaats van de inbreuk hebben. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij over te dragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, schrapping en rectificatie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over deze en andere persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Tijdens de duur van de controle heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze heeft plaatsgevonden, kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in plaats van deze te verwijderen.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van ze te verwijderen.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 lid 1 DSGVO, dient u uw belangen af te wegen tegen de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen de overhand hebben, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - niet worden verwerkt - zonder uw toestemming of om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om redenen van een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Sommige internetpagina's gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en alleen in individuele gevallen cookies toestaan, cookies accepteren voor specifieke gevallen of ze in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies activeren wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelmandje-functie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6 lid 1 sub a DSGVO uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzer URL
  • Hostnaam van de toegang tot de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, lit.f van het DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1 lit. b DSGVO indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien u hierom verzocht wordt.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u om verwijdering, herroeping van uw toestemming voor de opslag of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw verzoek, met inbegrip van alle persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, lit. b DSGVO indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Dit zal ertoe leiden dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, verkort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verzamelt, door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw informatie bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt verzameld. (Let op: De link vindt u aan het einde van de tekst. De naam van de link is: "Deactiveer Google Analytics".)

Voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruik maakt van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Opdrachtafhandeling

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Opslagtermijn

Gegevens die door Google op gebruikers- en evenementenniveau zijn opgeslagen en die aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) gekoppeld zijn, worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: support.google.com/analytics/answer/7667196

6. Plugins en tools

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website bevat video's van YouTube. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video hebben bekeken. De geavanceerde privacymodus van YouTube sluit echter niet noodzakelijkerwijs het delen van informatie met YouTube-partners uit. YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, of u nu wel of niet een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Dit zal de YouTube-server vertellen welke van onze pagina's je hebt bezocht. Wanneer je bent ingelogd op je YouTube-account, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan nadat u een video hebt gestart. YouTube kan deze cookies gebruiken om informatie over bezoekers van deze website te verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen na het begin van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden gestart waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over privacy op YouTube, zie hun privacybeleid op: policies.google.com/privacy.